Głównej zawartości

Przykładowe szczegółowe klauzule informacyjne

Od dnia 25 maja 2018 roku, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zawiera podstawowe regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawa i obowiązki administratorów danych, podmiotów przetwarzających dane oraz osób, których dane są przetwarzane. Przytoczone wyżej rozporządzenie Paramentu Europejskiego formułuje siedem podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, które są wyznacznikiem gromadzenia i przetwarzania danych. Są to, określone w art. 5 RODO:

- zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości dla osoby, której dane dotyczą;
- zasada ograniczenia celu przetwarzania danych;
- zasada minimalizacji danych,
- zasada prawidłowości danych;
- zasada ograniczenia przechowania danych;
- zasada integralności i poufności danych;
- zasada rozliczalności danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zostały określone w art. 6 rozporządzenia. Zgodnie z art. 6 RODO przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach i w zakresie w jakim jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Z prawami osób, których dane osobowe są przetwarzane, wymienionymi w ogólnej klauzuli informacyjnej związane jest prawo do przejrzystej informacji i przejrzystej komunikacji oraz wskazanie obowiązków informacyjnych administratora danych. Obowiązki te, wynikające z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) przedstawiają opracowane w Urzędzie Miejskim w Olsztynku - poniższe szczegółowe klauzule informacyjne.