Głównej zawartości

Skargi i wnioski

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 1. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
 • uchwała Nr XXXVIII-410/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Olsztynek (Dz. Urz. Woj. War.-Mazur. z 2023 r. poz. 3069),
 • zarządzenie Nr K/71/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Olsztynku.
 1. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Burmistrza Olsztynka i Rady  Miejskiej w Olsztynku

     Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek:

 • Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 2, tel. 89 519 54 50
 • Sekretariat Urzędu – pokój 11, tel. 89 519 54 53, fax 89 519 54 57
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Zasady dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków:

 • Każdy obywatel ma, zagwarantowane Konstytucją prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej;
 • Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody;
 • Skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi;
 • Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki w sprawach, w których nie ma możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub wystąpienia z powództwem do sądu;
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działa w granicach prawa. Skarżący lub wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z tej ochrony, jeśli wniesione pismo (skarga, wniosek) będzie w rzeczywistości zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą;
 • W skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania;
 • Pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faksem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu;
 • Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 przytoczonego w punkcie 1 rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione zostaną bez rozpoznania;
 • O tym, czy dane pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 • Organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie  miesiąca od daty otrzymania. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
 • W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ zobowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku wskazując nowy termin ich załatwienia oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia;
 • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.