Głównej zawartości

Działalność lobbingowa

Informacje ogólne dotyczące lobbingu

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa.

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ustawa uzależnia wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej od uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem uchwały lub zarządzenia wnosi się do urzędu obsługującego organ odpowiedzialny za opracowanie projektu. Jeśli adresat nie ma kompetencji w danej sprawie, musi przesłać zgłoszenie do podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia, informując o tym wnoszącego.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) zobowiązuje organy władzy publicznej do niezwłocznego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia (art.16 ust.1 ustawy) oraz do opracowania raz w roku informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową i udostępniania jej w Biuletynie Informacji Publicznej (art.18 ustawy).

Szczegółowy sposób postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów reguluje zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Olsztynka z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu spraw z zakresu działalności lobbingowej ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku pod adresem: Zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Olsztynka z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu spraw z zakresu działalności lobbingowej