Głównej zawartości

Kontrole - 2020

Kontrole zewnętrzne


1) podmiot kontrolujący - Poczta Polska S. A.
− kontrola – w dniu 20 stycznia 2020 roku
− przedmiot kontroli – kontrola rejestracji odbiorników RTV w Urzędzie Miejskim w Olsztynku
− uwagi i wnioski: nie zgłoszono zastrzeżeń.


2) podmiot kontrolujący – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
− kontrola – w dniu 31 lipca 2020 roku
− przedmiot kontroli – kontrola dokumentacji i inwestycji zrealizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy w Nadrowie”
− uwagi i wnioski: nie stwierdzono nieprawidłowości.


3) podmiot kontrolujący – Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
− kontrola – w dniu 6 października 2020 roku
− przedmiot kontroli – kontrola dokumentacji związanej z projektem grantowym AKC 095 w ramach projektu pt. AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: POMORSKIEGO, WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO nr POPC.03.01.00-00-0095/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
− uwagi i wnioski: bez uwag


Zadania audytowe


1. Procedura udzielania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.
Ustalenia: mając na uwadze ustalenia audytu nie zachodziła konieczność określenia zaleceń co do merytorycznego postępowania w kwestii rozpatrywania wniosków o ulgi w podatkach lokalnych.
2. Dostępność obiektów jednostek organizacyjnych gminy dla osób o szczególnych potrzebach (tj. osób niepełnosprawnych, starszych, kobiet w ciąży, itp.).
Ustalenia: usystematyzowano zadania do realizacji wynikające z ustaw: z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848 z późn. zm.), ze wskazaniem terminów ich wykonania.