Głównej zawartości

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworz

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r., poz. 228) oraz, w związku z §11 umowy nr PS-I.946.24.1.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim w Olsztynku oraz w siedzibie Dziennego Domu „Senior+”, ul. Niepodległości 19 11-015 Olsztynek.
Celem kontroli było przeprowadzenie oceny sposobu wydatkowania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację zadań określonych w umowie nr PS-I.946.24.1.2018 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztynek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.
Kontrolę przeprowadzono w terminie 15 kwietnia 2019 roku.
W wystąpieniu pokontrolnym, znak: PS-I.431.4.1.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku ustalono, że zaplanowane w umowie na realizację zadania cele zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania utworzono placówkę Dzienny Dom „Senior+” w Olsztynku dla 25 mieszkańców gminy Olsztynek, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Stwierdzono, że dotacja została wydatkowana zgodnie z celem na jaki została przyznana, a wszystkie wykazane koszty poniesione zostały zgodnie z założeniami Programu, stanowiącymi o kwalifikowaniu kosztów na tworzenie placówek typu „Senior+”.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym i Kadr, znak sprawy: SGS.1710.1.2019.