Głównej zawartości

Karty Usług

WYKAZ USŁUG

w zestawieniu alfabetycznym

A

anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną – SO-10

 C

cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ORG-06

D

decyzja o:

 • naliczeniu opłaty planistycznej – GNP-19

 • przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – GNP-13

 • rozgraniczeniu nieruchomości – GNP-10
 • środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – IOS-10

 

dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – IOS-11

dopisanie do stałego obwodu głosowania na wniosek – SO-18

dotacja celowa:

 • na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – IOS-20
 • na budowę studni – IOS-21
 • na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Olsztynek – ORG-09

 • dzierżawa gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne, w celu prowadzenia robót budowlanych niezwiązanych z drogą (np.: budowa wodociągu, budowa kanalizacji) – IOS-05

I

informacja o ujęciu w spisie wyborców – SO-17

J

jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – ORG-07

L

licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na obszarze gminy – IOS-19

N

nadanie:

 • dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca – USC-14
 • numeru PESEL (w tym dla cudzoziemców) – SO-03

 • tytułu „Honorowy Obywatel Olsztynka” i wyróżnienia „Zasłużony dla Olsztynka”- ORG-08

nagrody za:

 • działalność sportową – PRO-01
 • twórczość i działalność artystyczną – ORG-10

O

obciążanie służebnościami dróg wewnętrznych, w związku ze złożonymi wnioskami o umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektów niezwiązanych z drogą – IOS- 04

opinia w sprawie zgody na korzystanie z dróg w sposób szczególny – IOS-16

opłata:

 • miejscowa – FP-01
 • targowa – FP-02

oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – USC-09

P

petycje skierowane do:

 • Burmistrza Olsztynka – ORG-03
 • Rady Miejskiej w Olsztynku – RM-02

podatek:

 • od środków transportowych – FP-05

 powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa – USC-15

R

rejestracja obiektów noclegowych – PRO-03

S

skargi i wnioski:

 • skierowane do Burmistrza Olsztynka – ORG-02
 • skierowane do Rady Miejskiej w Olsztynku – RM-01

 sprostowanie treści aktu stanu cywilnego – USC-07

 sprzedaż nieruchomości:

 • gruntowej w drodze bezprzetargowej – GNP-14
 • lokalowej w drodze bezprzetargowej – GNP-15
 • oddanej w użytkowanie wieczyste – GNP-11

 U

udostępnianie:

 • danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL – SO-01
 • danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym – SO-02
 • informacji publicznej – ORG-01
 • informacji o środowisku i jego ochronie – IOS-09

ulgi w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych – FP-07

uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego – USC-08

W

wpis do ewidencji działalności gospodarczej - rozpoczęcie działalności gospodarczej, zmiana wpisu oraz innych danych, zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – ORG-04

wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą – USC-05

wydanie:

 • dowodu osobistego – SO-04
 • odpisów z aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych) – USC-06

wymeldowanie:

 • z miejsca pobytu stałego lub czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) – SO-12
 • cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego – SO-14
 • z pobytu stałego lub czasowego decyzją administracyjną – SO-08

Z

zameldowanie:

 • cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy – SO-13
 • na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - SO-11
 • na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną – SO-09

zaświadczenie:

 • do ślubu konkordatowego i sporządzenia aktu małżeństwa (ślub w formie wyznaniowej) - USC-03
 • na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – IOS-18

 • o zameldowaniu/braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem – SO-05

 • z rejestru dowodów osobistych – SO-06
 • z rejestru PESEL – SO-07
 • z rejestru stanu cywilnego – USC-11

zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub w formie cywilnej)- USC-02

zezwolenie na:

 • krajowy transport drogowy osób – przewozy regularne i regularne specjalne – IOS-17
 • lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminnej – IOS-01
 • przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi – IOS-7
 • sprzedaż napojów alkoholowych – ORG-05
 • świadczenie usług asenizacyjnych – IOS-08
 • utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną – IOS-12
 • wycinkę drzew i krzewów – IOS-13
 • zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót planowych w pasie drogowym – IOS -02
 • zajęcie pasa drogowego – umieszczenie reklamy, obiektu budowlanego, obiektu usługowego lub handlowego oraz na prawach wyłączności – IOS-03
 • zorganizowanie imprezy masowej na terenie gminy Olsztynek – OC-01

zgłoszenie:

 • jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – USC-13
 • mieszkańca do debaty nad raportem o stanie gminy – RM-04
 • wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców) – SO-15
 • powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców) – SO-16
 • projektu uchwały w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – RM-03
 • urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia – USC-01
 • zgonu i sporządzenie aktu zgonu – USC-04

zgoda na:

 • budowę lub przebudowę zjazdu – IOS-14
 • korzystanie z przystanków – IOS-15
 • udostępnienie/wykorzystanie herbu Gminy Olsztynek – PRO-02

zgromadzenie publiczne – OC-02

zmiana:

 • imienia lub nazwiska – USC-12
 • imienia dziecka do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia – USC-10
 • miejsca głosowania – SO-19