Głównej zawartości

Transmisja oraz nagrania Sesji Rady Miejskiej w Olsztynku

KLAUZULA INFORMACYJNA – transmisja sesji Rady Miejskiej w Olsztynku


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L 2016 119, str. 1 z 4.05.2016 r.) - informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, działającego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz 1 11-015 Olsztynek, tel. 89 519-54-53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) - stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty";
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych;
6) odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2019 r., poz. 1429) i jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku;
7) osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
9) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 

TRANSMISJA