Głównej zawartości

Wyniki audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stan

Wyniki audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2016 rok.

WYNIKI AUDYTU

Na podstawie art.95 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przeprowadził audyt w Zespole Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku oraz w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku.
Celem audytu było przeprowadzenie oceny rzetelności wykazywanych w SIO danych o liczbie uczniów, co ma wpływ na wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy Olsztynek.
Audyt przeprowadzono w terminie od dnia 30 maja 2019 roku do dnia 5 lipca 2019 roku.
W sprawozdaniu z audytu – znak: 2801-ICA.52.13.2019.6 UNP:2801-19-041203 z dnia 10 lipca 2019 roku, w ocenie audytowanej działalności według założonych kryteriów - rzetelność wykazywanych danych o liczbie uczniów poszczególnych placówek prowadzonych/dotowanych przez Gminę oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, - rzetelność wykazywanych danych o liczbie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, - prawidłowość przekazywanych kwot dotacji dla Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku oceniono pozytywnie.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca audytu przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym i Kadr, znak sprawy: SGS.1712.2.2019.