Głównej zawartości

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich

 

EMILIA DUMKA - KIEROWNIK  parter pokój nr  5

Godziny pracy:

Poniedziałek 800-1600
Wtorek – piątek 700-1500

EDYTA ZARĘBA - ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC, parter pokój nr 5

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


ROBERT KUCIŃSKI - INSPEKTOR, parter pokój  nr 3
realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel./fax:  + 48(89) 519-54-72

RADOSŁAW JUSZCZYK - INSPEKTOR, parter pokój  nr 3
realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel.:  + 48(89) 519-54-68
Fax: + 48(89) 519-54-72


Zakres działania REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH  a w jego ramach URZĄD STANU CYWILNEGO określony  jest w załączniku nr 2 Zarządzenia Nr K/34/15 Burmistrza Olsztynka z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Olsztynku tj.:

 • 2. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, a w jego ramach URZĄD STANU CYWILNEGO realizuje w szczególności następujący zakres zadań:
 1. Realizowanie zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności:

1)       Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w formie aktów stanu cywilnego;

2)       Sporządzanie aktów urodzeń i wydawanie z nich odpisów, nadawanie numeru PESEL za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

3)       Prowadzenie rejestru uznań w rejestrze stanu cywilnego;

4)       Przyjmowanie oświadczeń o wyborze imienia dla dziecka lub jego zmianie, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

5)       Sporządzanie aktów małżeństw zawartych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w formie wyznaniowej, wydawanie z nich odpisów oraz aktualizowanie danych w rejestrze PESEL;

6)       Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński tj. udzielanie ślubów cywilnych;

7)       Wydawanie odpisów skróconych, wielojęzycznych, zupełnych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczeń o stanie cywilnym;

8)       Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
i zaświadczeń stwierdzających braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1§ 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

9)       Sporządzanie aktów zgonu i wydawanie z nich odpisów, aktualizowanie danych
w rejestrze PESEL;

10)   Dokonywanie wpisów do aktów stanu cywilnego na podstawie:

 1. a) prawomocnych orzeczeń sądów,
 2. b) ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,
 3. c) odpisów aktów stanu cywilnego,
 4. d) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędu stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
 5. e) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
 6. f) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.

 11)   Dokonywanie w rejestrze stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej rejestracji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze transkrypcji;

12)   Dokonywanie w formie czynności materialno-technicznej rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane;

13)   Dokonywanie w formie czynności materialno-technicznej odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami. Zamieszczenie treści zagranicznego dokumentu w rejestrze stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego oraz wydawanie z niego odpisów;

14)   Dokonywanie w formie czynności materialno-technicznej sprostowania lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, aktualizacja danych w rejestrze PESEL;

15)   Usuwanie niezgodności  i aktualizacja danych w rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynku;

16)   Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw,

17)   Sporządzanie sprawozdań i statystyki o ilości urodzeń, małżeństw i zgonów;

18)   Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu zmiany imion
i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk ( t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1988 z późn. zm.);

19)   Przekazywanie aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego po upływie okresów przechowywania  zgodnych z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego;

20)   Prowadzenie współpracy z sądami, organami administracji rządowej i samorządowej;

21)   Organizowanie uroczystości związanych z wieloletnim pożyciem małżeńskim oraz jubileuszy z okazji setnych urodzin mieszkańców Miasta i Gminy Olsztynek;

22)   Realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego;

2.Realizacja zadań wynikających z  ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 671 z późn. zm.) i  ustawy  z  dnia 24 września 2010 r. o  ewidencji  ludności   (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.) w tym między innymi:

 1. a) podejmowanie czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o wyrobienie dowodu osobistego, kompletowanie i sprawdzanie wiarygodności danych z dokumentami źródłowymi,
 2. b) przetwarzanie wniosków o wrobienie dowodu osobistego w rejestrze RDO w aplikacji ŹRÓDŁO,
 3. c) odbiór i wydawanie dowodów osobistych od osób upoważnionych,
 4. d) prowadzenie rejestrów kopert osobowych osób posiadających dowody osobiste zgodnie z  ustawą o dowodach osobistych,
 5. e) prowadzenie archiwum kopert osób zmarłych i osób , które wyjechały za granicę,
 6. f) udzielanie informacji dotyczących danych osobowych osób posiadających dowód osobisty na wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych,
 7. g) prowadzenie Ewidencji Ludności w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym,
 8. h) prowadzenie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem ludności,
 9. i) udzielanie informacji adresowych i danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych z gminnego rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 10. j) sporządzanie i przekazywanie informacji dla potrzeb Policji, ZOZ, WKU oraz urzędów administracji.
 11. k) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 12. l) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu  z  gminnego rejestru  stałych i byłych mieszkańców – na wniosek zainteresowanego.
 13. m) aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w aplikacji ŹRÓDŁO na podstawie zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynku aktów stanu cywilnego zgodnie z ww. ustawą o ewidencji ludności.
 14. n) prowadzenie rejestrów zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m-cy.
 15. o) przetwarzanie wniosków w rejestrze RDO w aplikacji ŹRÓDŁO.
 16. p) sporządzanie informacji, wykazów, analiz i sprawozdań statystycznych związanych z dokumentami tożsamości - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. q) współdziałanie w ramach ustalonych obowiązków z Policją, USC i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 1. Prowadzenie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi i politycznymi – udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu polityki socjalnej i zdrowotnej Gminy.
 3. Prowadzenie spraw wojskowych, współdziałanie w zakresie powszechnego obowiązku.
 4. Obrony poprzez rejestrację przedpoborowych oraz realizacja zadań związanych z przeprowadzonym poborem.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie uznania żołnierzy i osób pełniących zastępczą służbę wojskową za żołnierzy na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.