Głównej zawartości

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej


Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku pod adresem http://www.bip.olsztynek.pl
 • udostępniania na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),
 • wstępu na sesje Rady Miejskiej w Olsztynku oraz posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Olsztynku oraz udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia.

 Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

 Ograniczenia dostępu do informacji publicznej mogą wynikać z:

 1. przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,
 2. przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych (np. skarbowej, bankowej, handlowej, itp.),
 3. z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, a także gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa).

 Wniosek o  udostępnienie informacji publicznej

 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną  bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

Termin załatwienia wniosku.

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa w ust. 1 powiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

 Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Miejski w Olsztynku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Kierownik Referatu udostępniającego informację publiczną powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.