Głównej zawartości

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską we Olsztynku

 

 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

 

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku  z siedzibą Urząd Miasta Olsztynek, ul. Ratusz 1, tel. 89 519 54 83, e-miał: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej.

Straż Miejska zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych ostanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

c)      prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: 

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.

d)      ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:

-   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f)       prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

 

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.