Głównej zawartości

Komisja Gospodarki i Budżetu - arch

Komisja Gospodarki i Budżetu

1) Lewandowski Roman - Przewodniczący Komisji
2) Draszek Rafał
3) Głowacz Jerzy
4) Kowalski Krzysztof
5) Lachowicz Ryszard
6) Orłowski Ryszard
7) Malik Mariusz
8) Pieńkowski Stefan
9) Pietrzak Paweł
10) Pisarewicz Irena
11) Salwin Andrzej
12) Sternicki Bogdan
13) Woźnicka Alicja
14) Zakrzewski Mariusz
 
 
Zakres działania Komisji Gospodarki i Budżetu to w szczególności zadania :
1)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)     gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
4)     targowisk, hal targowych oraz handlu i drobnej wytwórczości,
5)     gminnego budownictwa mieszkaniowego,
6)     zieleni gminnej i zadrzewień,
7)     cmentarzy gminnych,
8)     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
9)     rolnictwa, leśnictwa, gospodarki rybackiej i łowieckiej,
10) podatków i opłat lokalnych,
11) opiniowanie projektu budżetu gminy, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu oraz propozycji zmian w budżecie gminy,