Głównej zawartości

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie.

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1083 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553) -
- Archiwum Państwowe w Olsztynie przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.
Przedmiot i zakres kontroli: archiwum zakładowe: zasób, ewidencja archiwalna, warunki przechowywania akt, personel archiwum
Kontrolę przeprowadzono w terminie 15 lipca 2019 roku.

Ustalenia stanu faktycznego zostały zawarte w przedstawionym Burmistrzowi Olsztynka wystąpieniu pokontrolnym znak: L.421.35.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym i Kadr, znak sprawy: SGS.1710.3.2019.