Głównej zawartości

Petycje

 Przedmiot petycji

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) przedmiotem petycji może być, w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 Nadawca petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę podmiotów, w interesie:

- publicznym;

- podmiotu wnoszącego petycję;

- podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

 Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Petycja powinna zawierać:
a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
c)  oznaczenie adresata petycji;
d)  wskazanie przedmiotu petycji;
e)  petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
f)  petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 Rozpatrywanie petycji

Petycja, po jej złożeniu oceniana jest pod względem formalnym i prawnym. Jeżeli spełnia warunki określone ustawą o petycjach podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostaje przesyłana do właściwej merytorycznie komórki Urzędu Miejskiego w Olsztynku w celu jej rozpatrzenia. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Wnoszenie petycji do Burmistrza Olsztynka lub do Rady Miejskiej w Olsztynku

Petycje można wnieść:

- osobiście – Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 2 Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1 11-015 Olsztynek;

- pocztą tradycyjną – Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek;

- na adres poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10    Status: Akt obowiązujący    Wersja od: 10 maja 2018r.    tekst jednolity    Wejście w życie: 6 września 2015 r.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Art. 1. [Przedmiot ustawy]
Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania
organów w sprawach dotyczących petycji.
Art. 2. [Podmioty wnoszące petycję; przedmiot petycji]
1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym
petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w
związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
2. Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Art. 3. [Petycje a inne pisma]
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Art. 4. [Forma wniesienia petycji; treść petycji]
1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest
grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz
osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz
adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący
petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję
wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty
elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Art. 5. [Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego]
1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo
nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty
elektronicznej tego podmiotu.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w
formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana
do petycji.
3. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2,
adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w
interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z
pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona.
Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ust. 2.
Art. 6. [Przesłanie petycji podmiotu właściwemu do jej rozpatrzenia]
1. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
2. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty,
adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, do pozostałych
właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Art. 7. [Wezwanie do uzupełnienia; pozostawienie petycji bez rozpatrzenia]
1. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2
pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
2. Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art.
5 ust. 1 lub 2, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia
złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w
terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub
wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
Art. 8. [Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu]
1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego
niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji,
datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 - imię i
nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego
petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące
przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego
terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Art. 9. [Organy rozpatrujące petycje]
1. Petycja złożona do Sejmu lub Senatu jest rozpatrywana przez te organy, chyba że w
Regulaminie Sejmu lub Regulaminie Senatu zostanie wskazany organ wewnętrzny właściwy
w tym zakresie.
2. Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest
rozpatrywana przez ten organ.
Art. 10. [Termin rozpatrzenia petycji]
1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3
miesięcy od dnia jej złożenia.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 6 oraz art. 7 ust. 2, termin na rozpatrzenie petycji
liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia
uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję
uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w ust. 1, termin ten
ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym
mowa w ust. 1.
Art. 11. [Petycja wielokrotna]
1. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia
petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do
rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze
petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji
wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w
art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
wielokrotnej na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, ogłasza wezwanie podmiotu
wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia
treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje wezwanie, o którym mowa w art. 7
ust. 2. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona
lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, podmiot rozpatrujący petycję ogłasza
sposób załatwienia petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym
mowa w art. 13 ust. 1.
Art. 12. [Ponowna petycja w tej samej sprawie]
1. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję
złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli
w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do
rozpatrzenia petycji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i
poprzednim sposobie załatwienia petycji.
Art. 13. [Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji]
1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej
załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Art. 14. [Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach]
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm,
Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do
dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu
go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu
załatwienia petycji.
Art. 15. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a.]
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).
Art. 16.
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) art. 221 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).
Art. 17. [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.