Głównej zawartości

Petycje

 Przedmiot petycji

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) przedmiotem petycji może być, w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 Nadawca petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę podmiotów, w interesie:

- publicznym;

- podmiotu wnoszącego petycję;

- podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

 Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Petycja powinna zawierać:
a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
c)  oznaczenie adresata petycji;
d)  wskazanie przedmiotu petycji;
e)  petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
f)  petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 Rozpatrywanie petycji

Petycja, po jej złożeniu oceniana jest pod względem formalnym i prawnym. Jeżeli spełnia warunki określone ustawą o petycjach podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostaje przesyłana do właściwej merytorycznie komórki Urzędu Miejskiego w Olsztynku w celu jej rozpatrzenia. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Wnoszenie petycji do Burmistrza Olsztynka lub do Rady Miejskiej w Olsztynku

Petycje można wnieść:

- osobiście – Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 2 Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1 11-015 Olsztynek;

- pocztą tradycyjną – Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek;

- na adres poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..