Głównej zawartości

Wyniki kontroli realizacji Projektu „Akademia Nowoczesnych Szkół Gminy Olsztynek” przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyniki kontroli realizacji Projektu „Akademia Nowoczesnych Szkół Gminy Olsztynek” przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz umowy nr RPWM.02.02.01-28-0148/17 z dnia 31 lipca 2018 roku
- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził kontrolę w Zespole Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Olsztynku i Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku.
Celem kontroli było przeprowadzenie oceny realizacji Projektu „Akademia Nowoczesnych Szkół Gminy Olsztynek”.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 28 do 30 października 2019 roku.

W informacji pokontrolnej, znak: RPWM.02.02.01-28-0148/17-002 z dnia 27 listopada 2019 roku ustalono, że projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym i Kadr, znak sprawy: SGS.1710.4.2019.