Głównej zawartości

Wybory ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

O G Ł O S Z E N I E 

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników sądu powszechnego w wyborach na kadencję 2024-2027

       Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) – informuję o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników, na kadencję 2024 - 2027 – w terminie do 30 czerwca 2023 roku - do:

 • Sądu Rejonowego w Olsztynie –   3 osoby, (w tym - 2 do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Olsztynek.

Wymienione wyżej podmioty, określone w art. 162 § 1 przytoczonej wyżej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  zapraszam do zgłaszania kandydatur na ławników sądowych obywateli,  spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i § 3 ustawy. Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 158 § 3 przytoczonej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  -  do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być zgłoszona osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155). 

 

Kartę zgłoszenia można uzyskać w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, pok. Nr 2,  w dniach pracy Urzędu lub pobrać pod artykułem.

 

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 - 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru;osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 • Dokumenty wymienione w pkt. 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi  kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2023 roku, w:

 • Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, pok. Nr 2, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Olsztynku). Adres do korespondencji: Biuro Rady Miejskiej w Olsztynku Urząd Miejski w Olsztynku,  Ratusz 1,  11-015 Olsztynek.

Informuję, że  30 czerwca 2023 roku
jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Olsztynku  po upływie terminu, określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), tj. po 30 czerwca 2023 roku,   a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawione zostaną  bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Olsztynku stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym wyżej terminie dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej w Olsztynku pod numerem telefonu:  89 519-54-55.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda