Głównej zawartości

Raport o stanie Gminy

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku informuje,

że  na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ) – podczas sesji Rady Miejskiej w Olsztynku, na której podejmowana będzie uchwała  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olsztynka absolutorium rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy.

Nad Raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy miasta i gminy Olsztynek.

Spełnione muszą być jednak następujące warunki:

  • mieszkaniec, który chce zabrać głos składa, w formie pisemnej, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób;
  • zgłoszenie wraz z podpisami poparcia składa się w Biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 12 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku ( w godzinach 7.00 – 15. 00), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Gminy,
  • mieszkańcy dopuszczani są do głosu na sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku według kolejności zgłoszeń.

Głos w debacie może zabrać maksymalnie 15 mieszkańców.

W klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych oraz proponowany wzór zgłoszenia.

   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej  Wojda