Głównej zawartości

Raport o stanie Gminy

Burmistrz Olsztynka informuje,

że  na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) – podczas sesji Rady Miejskiej w Olsztynku, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy za 2020 rok.

Nad Raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy miasta i gminy Olsztynek.

 Spełnione muszą być jednak następujące warunki:

  • mieszkaniec, który chce zabrać głos składa w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób;
  • zgłoszenie wraz z podpisami poparcia składa się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Olsztynku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Gminy,
  • mieszkańcy dopuszczani są do głosu na sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku według kolejności otrzymania zgłoszenia.

Głos w debacie może zabrać maksymalnie 15 mieszkańców.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, sesja  w 2021 roku będzie prowadzona w trybie zdalnym. Osoby zgłaszające się do debaty, prowadzonej po spełnieniu określonych wyżej warunków, otrzymają link dostępu umożliwiający udział w debacie z dowolnego miejsca lub ze specjalnie do tego celu utworzonego stanowiska na Sali konferencyjnej (nr 1) w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

  

Mirosław Wojciech Stegienko

Burmistrz Olsztynka