Głównej zawartości

Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą- I etap

opis techniczny dost�pny jest u zamawiaj�cego. Ze wzgl�du na sw�j rozmiar moze by� przes�any droga elektroniczn�