Głównej zawartości

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Draszek Piotr – Przewodniczący Komisji
  2. Juras Maciej Adam
  3. Miszczak Dawid
  4. Piróg Małgorzata
  5. Sokołowski Piotr

 

 Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -

- Rada Miejska w Olsztynku rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Gminy, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII-410/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Olsztynek (Dz. Urz. Woj. War.-Mazur. z 2023 r. poz. 3069).