Głównej zawartości

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady i  tryb udostępniania w celu ponownego wykorzystywania informacji publicznej określono w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641), obowiązującej od dnia 8 grudnia 2021 roku. Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

W ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępniane są informacje:

1) publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku -  http://bip.olsztynek.pl/;

2) udostępniane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego,

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób,

7) wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

 

Terminy:

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlega rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie on rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
 2. zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 3. dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 4. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 5. wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi Miasta Olsztyna.

 

 1. Urząd Miejski w Olsztynku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku lub została udostępniona na wniosek.
 2. Urząd Miejski w Olsztynku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w Olsztynku.
 3. W przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, wskazuje się ewentualne warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty. 

 

Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Miejski w Olsztynku:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania,
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.
 3. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania. Przy obliczaniu opłaty za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego brane są pod uwagę:

 • stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
 • materiały zużyte w celu przygotowania informacji, zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
 • należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Olsztynku, w celu umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni, w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w swoim systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

      Urząd Miejski w Olsztynku nie jest zobowiązany do publikowania informacji publicznej w Portalu danych, stąd też w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w Portalu danych w celu ponownego wykorzystywania.