Głównej zawartości

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Olsztynku w celu ponownego wykorzystywania następuje poprzez:

1)  udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku

2)  przekazywanie na wniosek zainteresowanego o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia w prawie do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu na zasadach określonych ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku,
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Zainteresowani mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną na adresy wskazane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

 Termin załatwienia wniosku

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

 Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:

 • obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Olsztynek;
 • Gmina Olsztynek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowi Olsztyńskiemu;
 • Gmina Olsztynek ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej);
 • Gmina Olsztynek uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów;
 • nakładając opłatę uwzględnia się:
 1. koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili),
 2. koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
 3. inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).