Głównej zawartości

Komisja Gospodarki i Budżetu

 1. Lewandowski Roman - Przewodniczący Komisji
 2. Draszek Piotr
 3. Juras Maciej Adam
 4. Lachowicz Ryszard
 5. Majewski Grzegorz
 6. Majewski Sebastian
 7. Malik Mariusz
 8. Miszczak Dawid
 9. Orłowski Ryszard
 10. Pietrzak Paweł
 11. Piróg Małgorzata
 12. Sokołowski Piotr
 13. Widmańska Sylwia
 14. Zakrzewski Mariusz

 

 

Zakres działania Komisji Gospodarki i Budżetu obejmuje zadania dotyczące:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
 • targowisk, hal targowych oraz handlu i drobnej wytwórczości,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • rolnictwa, leśnictwa, gospodarki rybackiej i łowieckiej,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • opiniowania projektu budżetu gminy, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu oraz propozycji zmian w budżecie gminy,