Głównej zawartości

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 str.1 z 4.05.2016 r.) - informujemy że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, działającego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1 11-015 Olsztynek (tel.: 89 519-54-53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

2) w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora;

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach:
a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e ),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),
c) wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),
d) na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a ) (oświadczenie o wyrażeniu zgody – zał. nr 1);

4) w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a) (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych – zał. nr 2),
b) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. b),
c) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c),
d) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g),
e) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h).

5) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10) będzie dokonywane wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub, jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Pana/Pani praw i wolności;

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;

7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

8) w trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a) żądania dostępu do danych osobowych – zał. nr 3,
b) żądania sprostowania danych osobowych - zał. nr 4,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym- zał. nr 5),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 6) ,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zał. nr 7);

9) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (oświadczenie o cofnięciu zgody lub odpowiednio oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych – odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2));

10) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;

11) w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania wymienionych wyżej danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.

12) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

13) w przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich stosownych informacji.