Głównej zawartości

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

KOMUNIKAT

 do właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do posiadania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Taki sam obowiązek ciąży na właścicielach przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy są zobowiązani do pozbywania się osadów ściekowych.

 Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to do końca 2023 roku. Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olsztynek mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Olsztynka.

Wykaz uprawnionych podmiotów znajduje się na stronie: BIP Urząd Miejski w Olsztynku (link do wykazu: https://bip.olsztynek.pl/component/phocadownload/category/3076-nieczystoci-cieke.html

Przypominam, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na właściciela nieruchomości nakładany jest mandat karny w wysokości do 500 zł.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ww. ustawą istnieje obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do złożenia stosownego zgłoszenia, w celu dokonania wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wzór formularza znajduje się na stronie: BIP Urząd Miejski w Olsztynku (link do formularza: https://bip.olsztynek.pl/component/phocadownload/category/3076-nieczystoci-cieke.html lub w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, pok. nr 18.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ww. ustawy Burmistrz jest zobowiązany do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata, gdzie pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli minie 9 sierpnia 2024 r. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Olsztynek niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej. Podczas kontroli właściciele nieruchomości zobowiązani są do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

BURMISTRZ OLSZTYNKA
/-/ Robert Waraksa