Głównej zawartości

Komisja Rewizyjna

  1. Dawid Miszczak - Przewodniczący Komisji
  2. Draszek Piotr
  3. Majewski Sebastian
  4. Piróg Małgorzata
  5. Sokołowski Piotr

 

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -

- Rada Miejska w Olsztynku kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna wykonuje również  inne zadania zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę Miejską, na podstawie art. 21 ust. 1. przytoczonej ustawy o samorządzie gminnym.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII-410/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Olsztynek (Dz. Urz. Woj. War.-Mazur. z 2023 r. poz. 3069).