Głównej zawartości

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu. Wgląd odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika tej komórki wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.

W zależności od danych zawartych w dokumencie jaki podlega udostępnieniu, udostępnienie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

 • udostępnienie całego dokumentu,
 • udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie jest możliwe bez szkody dla integralności materialnego nośnika tego dokumentu,
 • w drodze sporządzenia kopii lub wyciągu z udostępnionego fragmentu dokumentu, w inny adekwatny do sytuacji sposób.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2001r. Nr 112, poz.1198 z póĽn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. 
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2). 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji,
 • przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze:

 • ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnienia na wniosek zainteresowanego,
 • wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).