Głównej zawartości

Komunikaty

ZARZĄDZENIE  NR K/83/2019

BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dzień 24 grudnia 2019 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

§ 2.   Odpracowanie dnia 24 grudnia 2019 roku ustalam na dzień 14 grudnia 2019 roku (sobota) w godzinach od 7.15 do 15.15.

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  na stronach  internetowych Urzędu  oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.