Głównej zawartości

Azbest

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Burmistrz Olsztynka  infor­muje, że reali­za­cja zada­nia pn.”Usuwanie wyro­bów zawie­ra­ją­cych azbest z terenu Gminy Olsztynek” jest doto­wana na pod­sta­wie umowy
nr 00140/18/14093/OZ-LZ/D zawar­tej z Woje­wódz­kim Fun­du­szem Ochrony Środo­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Olsztynie. Kwota dofi­nan­so­wa­nia wyniosła 8 551,89 zł.

Łączna wartość zadania to 25 799,26 zł. WFOŚiGW w Olsztynie przyznał Gminie Olsztynek dotację w kwocie 8 551,89 zł. Pozostała kwota, została pokryta ze środków własnych właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie oraz z Budżetu Gminy (kwota
3 095,00zł). Zadaniem objęte zostały 13 wniosków.

Siedem ze złożonych, przez właścicieli nieruchomości, wniosków dotyczyło usługi kompleksowej, tj. demontażu, transportu i utylizacji, natomiast sześć dotyczyło usługi nie kompleksowej  tj. odbiór, transport i utylizacja. W ramach usługi kompleksowej zdemontowano 36,75 Mg wyrobów azbestowych, w ramach usługi nie kompleksowej odebrano 26,252 Mg odpadów azbestowych.

Zgodnie z Programem usuwania azbestu, dotychczas zinwentaryzowano na terenie gminy Olsztynek 2349 Mg wyrobów zawierających azbest. W latach 2013-2017 w trakcie realizacji zadania, usunięto 240,909 Mg odpadów azbestowych, co stanowiło 10,255% wszystkich wyrobów azbestowych zlokalizowanych w gminie Olsztynek. Stan na początek 2017 roku wynosił 2108,091 Mg wyrobów zawierających azbest. W wyniku akcji usuwania azbestu, przeprowadzonej w bieżącym roku usunięto 63,002 Mg odpadów azbestowych,
co stanowi 2,988 % wszystkich pozostałych wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztynek.