Głównej zawartości

Komisja Gospodarki i Budżetu

Komisja Gospodarki i Budżetu

1) Lewandowski Roman - Przewodniczący Komisji
2) Draszek Rafał
3) Dumka Robert
4) Głowacz Jerzy
5) Kowalski Krzysztof
6) Lachowicz Ryszard
7) Orłowski Ryszard
8) Pieńkowski Stefan
9) Pisarewicz Irena
10) Salwin Andrzej
11) Waraksa Robert
12) Woźnicka Alicja
13) Zakrzewski Mariusz
 
Zakres działania Komisji Gospodarki i Budżetu to w szczególności zadania :
1)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)     gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
4)     targowisk, hal targowych oraz handlu i drobnej wytwórczości,
5)     gminnego budownictwa mieszkaniowego,
6)     zieleni gminnej i zadrzewień,
7)     cmentarzy gminnych,
8)     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
9)     rolnictwa, leśnictwa, gospodarki rybackiej i łowieckiej,
10) podatków i opłat lokalnych,
11) opiniowanie projektu budżetu gminy, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu oraz propozycji zmian w budżecie gminy,