Głównej zawartości

e-Usługi

1. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2. Deklaracja DR-1 na podatekrolny
3. 
Deklaracja na podatek leśny
4. 
Deklaracja na podatek od środków transportowych
5. 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. 
Dopisanie do spisu wyborców
7. 
Informacja w sprawiepodatku leśnego
8. 
Informacja w sprawiepodatku od nieruchomości
9. 
Informacja w sprawiepodatkurolnego
10.
Jednorazowezezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
11. 
Licencja na przewóz osób taksówką osobową.
12. 
Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku
13. 
Nadanienumeru porządkowego budynku
14. 
Objęcie patronatemimprez o charakterzelokalnym i ponadlokalnym
15. 
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
16. 
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
17. 
Przyjmowanie zawiadomień o organizacjizgromadzenia publicznego
18. 
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
19. 
Skargiwnioskizapytania do urzędu
20. 
Sporządzenie lub zmianamiejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego
21. 
Udostępnianie informacjipublicznej na wniosek
22. 
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
23. 
Uzyskaniezezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
24. 
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
25. 
Wpis do rejestrposiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
26. 
Wydawanie odpisów z rejestrustanucywilnego
27. 
Wypisy i wyrysy z miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego
28. 
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
29. 
Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
30. 
Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
31. 
Zaświadczenia o przeznaczeniuterenu w planie miejscowym
32. 
Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
33. 
Zawiadomienie o przypadkowymznalezieniuprzedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
34. 
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
35. 
Zezwolenie na umieszczeniereklamy w pasiedrogowym
36. 
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
37. 
Zgłoszenie eksploatacjiinstalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko