Głównej zawartości

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Spraw Społecznych
1) Beata Andrysiak,
2) Andrzej Argalski,
3) Wiesława Filipkowska,
4) Elżbieta Kucka,
5) Roman Lewandowski,
6) Ryszard Orłowski,
7) Stefan Pieńkowski,
8) Irena Pisarewicz,
9) Janina Rykowska,
10) Andrzej Salwin,
11) Robert Waraksa,
12) Andrzej Wojda,
13) Alicja Woźnicka - Przewodniczący.

Zakres działania Komisji Spraw Społecznych to w szczególności zadania:
1)     ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i realizacji programów Rozwiązania Problemów Alkoholowych,
2)     pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
3)     edukacji publicznej,
4)     kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
5)     kultury fizycznej, turystyki i agroturystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
6)     lokalnego transportu drogowego,
7)     polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
8)     wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
9)      promocji gminy,
10)współpracy z organizacjami pozarządowymi,
11)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
12)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, nadzorowanie działalności OSP, Straży Miejskiej oraz prowadzenie współpracy z Komisariatem Policji.