Głównej zawartości

Komisja Gospodarki i Budżetu

Komisja Gospodarki i Budżetu

1) Beata Andrysiak,
2) Andrzej Argalski,
3) Wiesława Filipkowska,
4) Krzysztof Kowalski
5) Roman Lewandowski - Przewodniczący,
6) Elżbieta Kucka,
7) Ryszard Orłowski,
8) Stefan Pieńkowski,
9) Irena Pisarewicz,
10) Janina Rykowska,
11) Andrzej Salwin,
12) Robert Waraksa,
13) Andrzej Wojda,
14) Alicja Woźnicka.
Zakres działania Komisji Gospodarki i budżetu to w  szczególności zadania :
1)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)     gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
4)     targowisk, hal targowych oraz handlu i drobnej wytwórczości,
5)     gminnego budownictwa mieszkaniowego,
6)     zieleni gminnej i zadrzewień,
7)     cmentarzy gminnych,
8)     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
9)     rolnictwa, leśnictwa, gospodarki rybackiej i łowieckiej,
10)podatków i opłat lokalnych,
11)opiniowanie projektu budżetu gminy, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu oraz propozycji zmian w budżecie gminy,