Głównej zawartości

Komisje

 

Komisja Rewizyjna

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: kontrola wykonywania uchwał Rady Miejskiej, wnioskowania o udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi, kontrola finansów jednostek podległych Burmistrzowi Olsztynka oraz inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Komisja Spraw Społecznych

Zakres kompetencji obejmuje zadania:

l) ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i realizacji programów Rozwiązania Problemów Alkoholowych

2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

3) edukacji publicznej,

4) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

5) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

6) lokalnego transportu zbiorowego,

7) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

8) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

9) promocji gminy,

10) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

11) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

12) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, w tym nadzorowanie działalności OSP, Straży Miejskiej oraz współpraca z Komisariatem Policji,

13) turystyki i agroturystyki.

Komisja Gospodarki i Budżetu

Kompetencje obejmują zadania:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) targowisk i hal targowych oraz handlu i drobnej wytwórczości,

5) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

6) zieleni gminnej i zadrzewień,

7) cmentarzy gminnych,

8) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

9) rolnictwa, leśnictwa, gospodarki rybackiej i łowieckiej,

10) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu oraz propozycji zmian w budżecie gminy."