Głównej zawartości

Referat Inwestycji, Nieruchomości i Planowania

Bożena Szwecka - Kierownik, pok. nr 20 

Dagmara Grabowska - Zastępca Kierownika, pok. nr 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami w postępowaniu rozgraniczeniowym, wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału działek, organizowanie i sprawowanie funkcji inspektora dla prac geodezyjnych wykonywanych jako zadania własne i zlecone, prowadzenie rejestru numeracji nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy, udzielanie porad geodezyjnych i geodezyjno-prawnych interesantom, koordynacja pracy zespołu. 

Klaudia Maziec - podinspektor, pok. nr 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania,
strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek

Kamila Krawczyk - pomoc administracyjna, pok. nr 19
prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem terenów wiejskich w wodę oraz kanalizacją na tych terenach


Adam Korgul -
Podinspektor, pok. nr 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawozdawczość statystyczna.

Karolina Ogonowska - Podinspektor, pok. nr 19 

Katarzyna Sira
- Podinspektor, pok. nr 4

Wioleta Nieciecka - Podinspektor, pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamówienia publiczne, Środki unijne.

Robert Sobiecki - pomoc administracyjna, pok. nr 18 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
inwestycje gminne, utrzymanie, modernizacja oraz budowa dróg gminnych i obiektów na nich się znajdujących, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie miasta i gminy organizowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, koordynacja spraw dotyczących utrzymania czystości na drogach, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (gminnego) 
wykonywanie zadań związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności opracowywanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenie wysokości należnej z tytuł przekształcenia prawa, wykonywanie zadań w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości poprzez komunalizację, zamiany, scalania i podziały, odpłatne i nieodpłatne nabywanie od osób fizycznych i prawnych, korzystanie z prawa pierwokupu oraz inne czynności prawne w oparciu o studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania nieruchomości, nadzór nad administratorem mienia gminnego

Agata Dzięgielewska - Inspektor, pok. nr 18

Barbara Klocek - Podinspektor, pok. nr 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Hanna Argalska - Podinspektor, pok. nr 16 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w zakresie nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy, prowadzenie współpracy z sołtysami w zakresie wydawania świadectw miejsca pochodzenia i znakowania zwierząt, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz w zakresie prowadzonych spraw, prowadzenie rejestrów dot. sprzedaży nieruchomości i mieszkań oraz pełnej dokumentacji archiwalnej, wystawianie faktur za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, w tym naliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy ( pisanie wniosków ujawnienie mienia w Księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych na mienie stanowiące mienie gminne w Sądzie Wydział Ksiąg Wieczystych w Olsztynie),